การนำเสนอโครงงาน รายวิชา IS ของนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5


โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดให้มีกิจกรรม นำเสนอโครงงาน ในรายวิชา IS (Independent Study)วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ ขึ้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยจัดขึ้นที่ บริเวณอาคารเรียน 5
ทั้งนี้ นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บุณฑริกวิทยาคาร เป็นประธานในพิธี นายสง่า แสวงหา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน