กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม3.,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565


โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จัดให้มีกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566