การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 ข้อ 5(6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 15 คน แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 มีคณะกรรมการที่ขาดคุณสมบัติ จำนวน 1 คน คือ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ทำให้กรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทดแทนตำแหน่งดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบ