คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร   ตั้งอยู่ 237  หมู่ที่  9   บ้านสวนสน ตำบลโพนงาม   อำเภอ บุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี ตามเอกสารสิทธิ์ที่ราชพัสดุแปลงทะเบียนเลขที่ 1984 มีเนื้อที่ 104 ไร่  3  งาน 8 ตารางวา ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนโดยนายพินัย   แสนทวีสุข ปลัดอำเภอในขณะนั้น ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอบุณฑริก โดยให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนเดชอุดม และได้อาศัยทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนบุณฑริก ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 26  พฤษภาคม 2514 กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนยังสถานที่ปัจจุบัน  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา โดยเน้นพัฒนานักเรียนในท้องถิ่น ต่อมาในปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปีการศึกษา 2548  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ปัจจุบันมี นายประหยัด  หลักรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

สภาพชุมชน

สภาพทั่วไป

1.  ลักษณะที่ตั้ง  อำเภอบุณฑริกตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี    ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น  92  กิโลเมตร

2.  เนื้อที่  อำเภอบุณฑริกมีเนื้อที่ประมาณ  1,416  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ    885,000 ไร่ รายละเอียด  ดังนี้

 

ตารางที่แสดงเนื้อที่อำเภอบุณฑริก

ตำบล

เนื้อที่

ตารางกิโลเมตร

ไร่

1.โพนงาม

2.หนองสะโน

3.บัวงาม

4.คอแลน

5.ห้วยข่า

6.นาโพธิ์

7.โนนค้อ

154

143

60

236

574

64

88

107,000

90,000

27,000

147,500

357,500

40,000

55,000

ตำบล

เนื้อที่

ตารางกิโลเมตร

ไร่

8.บ้านแมด

97

60,000

รวม

1,416

885,000

 

3.  อาณาเขตติดต่อ

อำเภอบุณฑริกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด

เป็นระยะทาง  92  กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร  620  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสิรินธร

ทิศตะวันออก     ติดกับแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว

ทิศใต้             ติดกับแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตอำเภอนาจะหลวย และอำเภอเดชอุดม

 

4.  ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่       ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ภูเขา

ภูเขา               มีแนวตามบริเวณชายแดนเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่สำคัญ มีแนวติดต่อ

กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ยาวประมาณ 100กม.

แม่น้ำ             แม่น้ำที่สำคัญได้แก่  ลำโดมน้อย

 

5.  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี  3  ฤดู คือ

   ฤดูร้อน        ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

อุณหภูมิเฉลี่ย 32.1  C ปริมาณน้ำฝน   194.1  มม.

   ฤดูฝน                   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

อุณหภูมิเฉลี่ย 30.6  C ปริมาณน้ำฝน   2,329.9  มม.

   ฤดูหนาว       ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ย 22.7 C0   ปริมาณน้ำฝน   151.6  มม.

 

6.  ที่ดินและการใช้ประโยชน์

มีเนื้อที่เพื่อการเกษตรประมาณ   301,774   ไร่ จำแนกการถือครองได้ดังนี้

1.       โฉนดที่ดิน  จำนวน  2,527  แปลง

2.       น.ส. 3 ก   จำนวน  3,416  แปลง

3.       น.ส. 3    จำนวน  1,325  แปลง

4.       หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  จำนวน  129  แปลง

5.       ป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่  740,578  ไร่

 

7.  ด้านการเมืองการปกครอง

อำเภอบุณฑริกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  8  ตำบล   126   หมู่บ้าน

 

8.  การคมนาคม

    ใช้การคมนาคมทางบก การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการ

คมนาคม ภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้

      1. ทางหลวงแผ่นดินสาย 2117 บ้านดอกจิก – บ้านโนนเลียง  ระยะทาง 44  กม.

      2. ทางหลวงแผ่นดินสาย 2182 เดชอุดม - บุณฑริก – บ้านหนองแสง ระยะทาง 49 กม.

      3. ทางหลวงแผ่นดินสาย 2248 นาจะหลวย– น้ำยืน  ระยะทาง  31  กม.

      4. ทางหลวงแผ่นดินสาย 2254  ตำบลห้วยข่า – บ้านคำบาก  ระยะทาง  11 กม.

      5. ทางหลวงแผ่นดินสาย 2396 บ้านอินทร์แปลง – บ้านหนองแสง  ระยะทาง  48  กม.

 

9.  การเกษตร

พืชเศรษฐกิจ ของอำเภอบุณฑริกได้แก่ ข้าว  มันสำปะหลัง  ปอ  ไม้ผล  ยางพารา  พืชผัก  หม่อน ไม้ยืนต้นอื่นๆ และพืชไร่อื่นๆ

 

10.  ไฟฟ้า   อำเภอบุณฑริกมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน