คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารมีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. ประกาศฯ       2.  เอกสารประกวดราคาจ้างฯ