เกียรติประวัติโรงเรียน

  • พิมพ์

  1. รางวัลจากการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มเครื่อข่าย ระดับเขตฯ ระดับประเทศ

2.       โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี2553  จากกระทรวงศึกษาธิการ  โล่ทองคำ

3.       โล่รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยรักษามาตรฐานต่อเนื่อง ประจำปี  2554 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4.       โล่รางวัลชมรมต้นกล้า ที่จัดกิจกรรมดีเด่น ระดับภาค ประจำปี2553

กลุ่มพลังเยาวชน เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม กองบัญชาการกองทัพไทย และป.ป.ส.

5.       โล่รางวัลนักเรียนดีเด่น ผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรมและ  จริยธรรม ระดับประเทศ นายอธิชนม์ ประชุมรักษ์ ประจำปี 2554 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554

จากนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

6.       รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง         โครงงาน  ดีเด่น  ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2553

7.       รางวัล  เยาวชนผู้นำกองทัพไทย  ประจำปี 2553 นายจิระวัฒน์วรณโสภา    กลุ่มพลังเยาวชน เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม    กองบัญชาการกองทัพไทย และป.ป.ส.

8.       รางวัล  เยาวชนผู้นำกองทัพไทย  ประจำปี 2553

นางสาวมัทยา  ดวงใจ กลุ่มพลังเยาวชน เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมกองบัญชาการกองทัพไทย และป.ป.ส.

9.       รางวัลเยาวชนคนเก่งเมืองอุบล เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 

นายอธิชนม์  ประชุมรักษ์  จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

10.   รางวัลกลุ่มเยาวชนคนเก่งเมืองอุบลราชธานี   ชมรมต้นกล้าประชาธิปไตยจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

11.   เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ครูที่ปรึกษาชมรมต้นกล้าดีเด่น ระดับภาค

 นางธันยาภรณ์    อักโข  โดยกองทัพไทย  เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม  สำนักงาน ป.ป.ส

 

ระดับภาค

1.       กิจกรรมสภานักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลเหรียญทอง  ประจำปีการศึกษา  2553

2.       ตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

           นายอธิชนม์   ประชุมรักษ์

 

ระดับเขต­พื้นที่การศึกษา

1.       รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย  ทำดีถวายในหลวง   ประจำปี2553สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5

2.       รางวัล ดีเด่น การประกวดโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ประจำปี 2553ระดับกลุ่ม

เขตพื้นที่การศึกษา

3.       ตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 นายอธิชนม์   ประชุมรักษ์