คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ข้อมูลทั่วไป

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

8

136

169

305

มัธยมศึกษาปีที่  2

8

126

177

303

มัธยมศึกษาปีที่  3

6

111

167

278

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22

373

513

886

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

106

243

349

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

128

235

363

มัธยมศึกษาปีที่  6

7

104

183

287

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

338

661

999

รวมทั้งสิ้น

47

1,885

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2553             

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

8

148

177

325

มัธยมศึกษาปีที่  2

8

136

174

310

มัธยมศึกษาปีที่  3

8

120

195

315

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

24

404

546

950

มัธยมศึกษาปีที่  4

8

110

212

322

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

105

240

345

มัธยมศึกษาปีที่  6

9

100

217

317

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

26

315

669

984

รวมทั้งสิ้น

50

719

1,215

1,934

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2554             

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

7

107

161

268

มัธยมศึกษาปีที่  2

8

140

175

315

มัธยมศึกษาปีที่  3

8

168

200

368

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

23

415

536

951

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

113

242

355

มัธยมศึกษาปีที่  5

8

97

203

300

มัธยมศึกษาปีที่  6

8

102

207

309

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

312

652

964

รวมทั้งสิ้น

48

727

1,188

1,915

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2555             

 

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

7

98

142

240

มัธยมศึกษาปีที่  2

7

102

159

261

มัธยมศึกษาปีที่  3

8

140

183

323

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22

341

848

825

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

142

288

430

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

106

238

344

มัธยมศึกษาปีที่  6

8

97

203

300

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

26

345

729

1,074

รวมทั้งสิ้น

48

686

1,213

1,898

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2556

     

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

7

113

157

270

มัธยมศึกษาปีที่  2

7

95

141

236

มัธยมศึกษาปีที่  3

7

97

158

255

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

21

305

456

761

มัธยมศึกษาปีที่  4

10

121

246

367

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

136

280

416

มัธยมศึกษาปีที่  6

8

100

233

333

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

27

357

759

1,116

รวมทั้งสิ้น

48

662

1,215

1,877

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2557   

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2557)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 66
พนักงานราชการ 14
ลูกจ้างประจำ 1
ครูอัตราจ้าง 13
ลูกจ้างชั่วคราว 8
รวม 107

   ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

8

116

165

281

มัธยมศึกษาปีที่  2

7

113

159

272

มัธยมศึกษาปีที่  3

7

100

146

246

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22

329

470

799

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

109

231

340

มัธยมศึกษาปีที่  5

10

120

244

364

มัธยมศึกษาปีที่  6

9

136

282

418

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

365

757

1,122

รวมทั้งสิ้น

50

694

1,227

1,921

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2558   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

7 112

184

296

มัธยมศึกษาปีที่  2

8

110

175

285

มัธยมศึกษาปีที่  3

7

104

158

262

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22

326

517

843

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

98

204

302

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

103

218

321

มัธยมศึกษาปีที่  6

10

107

216

323

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

308

638

946

รวมทั้งสิ้น

50

634

1,155

1,789

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2559  

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2559)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 78
พนักงานราชการ 14
ลูกจ้างประจำ 1
ครูอัตราจ้าง 8
ลูกจ้างชั่วคราว 8
รวม 110

 

* ข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 2559

ที่

        ประเภท

         แบบ

 ปีที่สร้าง

งบประมาณ

จำนวน

 1

อาคารเรียน

216 ก (2 ชั้น)

2517

  1,955,000

16  ห้อง

 2

อาคารเรียน

CS 217

2528

  3,277,400

17 ห้อง

 3

อาคารเรียน

318 ล /

2540

10,537,000

18  ห้อง

 4

อาคารเอนกประสงค์

หอประชุม 

แบบ (กศ.)100/32

2533

  1,643,000

  1  หลัง

 5

อาคารเอนกประสงค์

อาคารฝึกงาน

แบบ A (คอนกรีต)

2530

  1,640,200

  3 ห้อง

 6

อาคารเอนกประสงค์

อาคารฝึกงาน

แบบ Hc+Hf

2530

  1,640,200

  3 ห้อง

 7

อาคารเอนกประสงค์

อาคารฝึกงาน

แบบ IDE + IMW

2530

  1,640,200

  3 ห้อง

 8

อาคารเรียนชั่วคราว

 

 

 

  3 ห้อง

 9

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

10

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

11

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

12

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

13

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

14

บ้านพักครู

202 ก (2 ชั้น)

2526

  198,000

  2 ห้อง

15

บ้านพักครู

202 ก (2 ชั้น)

2530

  198,000

  2 ห้อง

16

บ้านพักครู

204    (2 ชั้น)

2530

  209,500

  2 ห้อง

17

บ้านพักภารโรง

บ้านไม้ 2 ชั้น

2521

    80,000

  2 ห้อง

18

บ้านพักพนักงาน

ราชการ

 คอนกรีตชั้นเดียว

 

 

  3 ห้อง

19

ส้วมนอกอาคาร

ส้วมมาตรฐาน

 6 ที่นั่ง / 27

2547

180,000

  6 ห้อง

20

ส้วมนอกอาคาร

ไม้เนื้อแข็ง

2521

40,000

  4 ห้อง

21

ส้วมนอกอาคาร

ไม้เนื้อแข็ง

2530

40,000

  4 ห้อง

22

ส้วมนอกอาคาร

ไม้เนื้อแข็ง

2530

40,000

  6 ห้อง

23

ส้วมนอกอาคาร

 

 

 

 

24

ถนน

ถนนคอนกรีต

2540

   627,140

  1 สาย

25

ถนน

ถนนคอนกรีต

2544

   140,000

  1 สาย

26

เรือนเพาะชำ

 

2543

 

  1 หลัง

27

สนามกีฬา

วอลเลย์บอล

2531

     83,250

  1 แห่ง

28

สนามกีฬา

บาสเก็ตบอล

2531

     83,250

  1 แห่ง

29

สนามกีฬา

ฟุตบอล

2541

1,500,000

  1 แห่ง

30

สนามกีฬา

ลานกีฬา

2546

   120,000

  1 แห่ง

ที่

        ประเภท

       แบบ

ปีที่สร้าง

งบประมาณ

 จำนวน

31

สนามกีฬา

สนามเปตอง

2549

     50,000

  2 แห่ง

32

รั้ว

รั้วคอนกรีต

2540

 

  1 แห่ง

33

บ่อน้ำ

เลี้ยงปลา

2539

 

  1 แห่ง

34

บ่อน้ำ

สาธารณะ

2529

 

  1 แห่ง

35

ศาลาทรงไทย

ศาลาวรรณโชติ

 

บริจาค

  1 หลัง

36

ศาลาทรงไทย

ศาลารวมจิต

 

บริจาค

  1 หลัง

37

ศาลาทรงไทย

ศาลาร่วมใจ

2553

บริจาค

  1 หลัง

38

ศาลาทรงไทย

ศาลาทรงไทย

2553

บริจาค

  1 หลัง

39

ศาลาทรงไทย

ศาลาทรงไทย

 

บริจาค

  1 หลัง

40

ศาลาทรงไทย

ศาลาทรงไทย

 

บริจาค

  1 หลัง

41

ศาลาทรงไทย

ศาลาทรงไทย

 

บริจาค

  1 หลัง

42

ศาลา 8 เหลี่ยม

อนุสรณ์ ม.6 รุ่น1

2533

บริจาค

  1 หลัง

43

ศาลา 8 เหลี่ยม

ศาลาร่วมร้อย

ดวงใจ (อนุสรณ์)

2542

บริจาค

  1 หลัง

44

ศาลา 8 เหลี่ยม

ศาลามิตรไมตรี

(อนุสรณ์สถาน)

2545

บริจาค

  1 หลัง

45

ศาลา

ศาลาคุณธรรม

(อนุสรณ์สถาน)

2551

บริจาค

  1 หลัง

46

ศาลา

ศาลาเขียว

(อนุสรณ์สถาน)

2541

บริจาค

  1 หลัง

47

โรงจอดรถครู

 

 

 

  1 หลัง

48

โรงจอดรถนักเรียน

 

 

 

  1 หลัง

49

ตู้กดน้ำดื่ม

 

 

 

  1   ตู้

50

ตู้กดน้ำดื่ม

 

 

 

  2   ตู้

51

ตู้กดน้ำดื่ม

 

2554

 

  2   ตู้

52

ถังเก็บน้ำ ฝ33

 

2543

    140,000

  1 หลัง

53

หอถังประปา 9/9

 

2543

    140,000

  1 หลัง

54

ป้อมยามรักษาการณ์

อนุสรณ์สถาน

2548

    บริจาค

  1 หลัง

55

สหกรณ์ร้านค้า

 

 

 

  1 หลัง

56

สหกรณ์ร้านค้า

 

 

 

  1 หลัง

57

โรงอาหาร

 

 

 

  1 หลัง

58

ร้านถ่ายเอกสาร

เพิง

 

 

  1 หลัง

59

ร้านขายน้ำปั่น

เพิง

 

 

  1 หลัง

60

ร้านขายน้ำปั่น

เพิง

 

 

  1 หลัง

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

8 114

150

264

มัธยมศึกษาปีที่  2

7

109

184

293

มัธยมศึกษาปีที่  3

8

113

176

289

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

23

336

510

846

มัธยมศึกษาปีที่  4

11

99

213

312

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

97

197

294

มัธยมศึกษาปีที่  6

9

96

210

306

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

29

292

620

912

รวมทั้งสิ้น

52

628

1,130

1,758

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2560  

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2559)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 81
พนักงานราชการ 12
ลูกจ้างประจำ 1
ครูอัตราจ้าง 2
ลูกจ้างชั่วคราว 17
รวม 118