คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ

 

 

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ล พิเศษ