คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน

" ไหว้สวย รวยยิ้ม มีจิตอาสา "

คติพจน์

วินัย ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

 

คำขวัญ

 

ศึกษาดี  กีฬาเด่น  เน้นจรรยา  พัฒนาสังคม

เอกลักษณ์โรงเรียน

"ภูมิทัศน์น่าชม อุดมด้วยพรรณไม้"

 

มาตรการส่งเสริมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสังคม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

สีประจำโรงเรียน

สีขาว   หมายถึง  ดอกบัว

สีแดง  หมายถึง  ความรักชาติไทย

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

LOGO  3

รูปดอกบัว  หมายถึง  อำเภอบุณฑริก 

ฟันเฟือง    หมายถึง  การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ปรัชญาโรงเรียน

ปญํญา  โลกสฺมิ  ปชํโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก