คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

เกียรติประวัติโรงเรียน

  1. รางวัลจากการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มเครื่อข่าย ระดับเขตฯ ระดับประเทศ

2.       โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี2553  จากกระทรวงศึกษาธิการ  โล่ทองคำ

3.       โล่รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยรักษามาตรฐานต่อเนื่อง ประจำปี  2554 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4.       โล่รางวัลชมรมต้นกล้า ที่จัดกิจกรรมดีเด่น ระดับภาค ประจำปี2553

กลุ่มพลังเยาวชน เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม กองบัญชาการกองทัพไทย และป.ป.ส.

5.       โล่รางวัลนักเรียนดีเด่น ผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรมและ  จริยธรรม ระดับประเทศ นายอธิชนม์ ประชุมรักษ์ ประจำปี 2554 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554

จากนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

6.       รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง         โครงงาน  ดีเด่น  ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2553

7.       รางวัล  เยาวชนผู้นำกองทัพไทย  ประจำปี 2553 นายจิระวัฒน์วรณโสภา    กลุ่มพลังเยาวชน เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม    กองบัญชาการกองทัพไทย และป.ป.ส.

8.       รางวัล  เยาวชนผู้นำกองทัพไทย  ประจำปี 2553

นางสาวมัทยา  ดวงใจ กลุ่มพลังเยาวชน เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมกองบัญชาการกองทัพไทย และป.ป.ส.

9.       รางวัลเยาวชนคนเก่งเมืองอุบล เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 

นายอธิชนม์  ประชุมรักษ์  จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

10.   รางวัลกลุ่มเยาวชนคนเก่งเมืองอุบลราชธานี   ชมรมต้นกล้าประชาธิปไตยจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

11.   เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ครูที่ปรึกษาชมรมต้นกล้าดีเด่น ระดับภาค

 นางธันยาภรณ์    อักโข  โดยกองทัพไทย  เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม  สำนักงาน ป.ป.ส

 

ระดับภาค

1.       กิจกรรมสภานักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลเหรียญทอง  ประจำปีการศึกษา  2553

2.       ตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

           นายอธิชนม์   ประชุมรักษ์

 

ระดับเขต­พื้นที่การศึกษา

1.       รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย  ทำดีถวายในหลวง   ประจำปี2553สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5

2.       รางวัล ดีเด่น การประกวดโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ประจำปี 2553ระดับกลุ่ม

เขตพื้นที่การศึกษา

3.       ตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 นายอธิชนม์   ประชุมรักษ์

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึง ปัจจุบัน

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

พ.ศ.ที่ ดำรงตำแหน่ง

1

นายสกลธ์   จิ่มอาสา

รักษาการครูใหญ่

26 พ.ค. 14 - 26พ.ค. 15

2

นางวิราภรณ์  มกราภิรมย์

ครูใหญ่

26 พ.ค. 15 - 10ต.ค. 17

3

นายระวิ   ศรีใส

รักษาการครูใหญ่

10 ต.ค. 17 - 4ก.พ. 18

4

นายชาญ  ลาสา

ครูใหญ่

4 ก.พ. 18 - 1มิ.ย. 22

5

นายสุวรรณ   โลมะรัตน์

อาจารย์ใหญ่

1 มิ.ย. 22 - 10มี.ค. 31

6

นายวินัย  สุขบุญ

ผู้อำนวยการ

10 มี.ค. 31 - 1เม.ย. 39

7

นายเสถียร  บุราชรินทร์

รักษาการผู้อำนวยการ

1 เม.ย .39 - 8พ.ย. 39

8

นายสมจิต  บุตรทองพิม

ผู้อำนวยการ

8 พ.ย. 39 - 25ธ.ค. 41

9

นายส่งศักดิ์  ชอบงาม

ผู้อำนวยการ

25 ธ.ค. 41 - 8ม.ค. 46

10

นายประมวล   แสวงสาย

ผู้อำนวยการ

9 ม.ค. 46 - 7ม.ค. 51

11

นายประจักษ์พงศ์  วรรณโชติ

รักษาการผู้อำนวยการ

8 ม.ค. 51 - 28ก.ค. 51

12

นายประหยัด   หลักรัตน์

ผู้อำนวยการ

29 ก.ค. 51 - พย.56

13 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการ 30 พ.ย. 56-30 ก.ย. 60
14 นางวิมล อินธิสอน รักษาการผู้อำนวยการ 1ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61
15 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการ 1 มิ.ย. 61 - ปัจจุบัน

   

 

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน

" นักเรียนมีคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด"

คติพจน์

วินัย ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

 

คำขวัญ

 

ศึกษาดี  กีฬาเด่น  เน้นจรรยา  พัฒนาสังคม

เอกลักษณ์โรงเรียน

"โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย"

 

มาตรการส่งเสริมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสังคม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

สีประจำโรงเรียน

สีขาว   หมายถึง  ดอกบัว

สีแดง  หมายถึง  ความรักชาติไทย

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

LOGO  3

รูปดอกบัว  หมายถึง  อำเภอบุณฑริก 

ฟันเฟือง    หมายถึง  การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ปรัชญาโรงเรียน

ปญํญา  โลกสฺมิ  ปชํโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 
 

กรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

ปีการศึกษา 2560

 

๑.ด.ต.เสรี  แท่นงา                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

๒.นางชญาณี   แก้วมณี                     ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

๓. นางวัฒนา  อ่อนประทุม                   ผู้แทนครู                             กรรมการ

๔.นางจันทร์ศรี  งานในเมือง                ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

๕. ว่าที่ ร.อ.พิทักษ์พงศ์  พรหมวงศ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

๖. นายบุญถือ  พุ่มจันทร์                    ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

๗.พระมหาประกาศ  อริยเมธี               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ

๘. พระมหาทินกร  ปญญาเมธี               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ

๙.ร.ต.ต.นิพจน์  ทับทิมหิน                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๐.นายเสถียร  บุราชรินทร์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๑.นายไพรสันต์  วงศ์พิมล                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๒.ส.ต.ท.สมรรถวีร์  ดวงศรี                ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๓.นายกวินธร  สิมาวัน                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ    

๑๔.นายทองสันต์  คำอินทร์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๕. นายเชาวลิต  ขัมภรัตน์                  ผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการและเลขานุการ     

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

8

136

169

305

มัธยมศึกษาปีที่  2

8

126

177

303

มัธยมศึกษาปีที่  3

6

111

167

278

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22

373

513

886

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

106

243

349

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

128

235

363

มัธยมศึกษาปีที่  6

7

104

183

287

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

338

661

999

รวมทั้งสิ้น

47

1,885

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2553             

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

8

148

177

325

มัธยมศึกษาปีที่  2

8

136

174

310

มัธยมศึกษาปีที่  3

8

120

195

315

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

24

404

546

950

มัธยมศึกษาปีที่  4

8

110

212

322

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

105

240

345

มัธยมศึกษาปีที่  6

9

100

217

317

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

26

315

669

984

รวมทั้งสิ้น

50

719

1,215

1,934

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2554             

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

7

107

161

268

มัธยมศึกษาปีที่  2

8

140

175

315

มัธยมศึกษาปีที่  3

8

168

200

368

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

23

415

536

951

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

113

242

355

มัธยมศึกษาปีที่  5

8

97

203

300

มัธยมศึกษาปีที่  6

8

102

207

309

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

312

652

964

รวมทั้งสิ้น

48

727

1,188

1,915

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2555             

 

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

7

98

142

240

มัธยมศึกษาปีที่  2

7

102

159

261

มัธยมศึกษาปีที่  3

8

140

183

323

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22

341

848

825

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

142

288

430

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

106

238

344

มัธยมศึกษาปีที่  6

8

97

203

300

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

26

345

729

1,074

รวมทั้งสิ้น

48

686

1,213

1,898

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2556

     

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

7

113

157

270

มัธยมศึกษาปีที่  2

7

95

141

236

มัธยมศึกษาปีที่  3

7

97

158

255

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

21

305

456

761

มัธยมศึกษาปีที่  4

10

121

246

367

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

136

280

416

มัธยมศึกษาปีที่  6

8

100

233

333

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

27

357

759

1,116

รวมทั้งสิ้น

48

662

1,215

1,877

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2557   

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2557)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 66
พนักงานราชการ 14
ลูกจ้างประจำ 1
ครูอัตราจ้าง 13
ลูกจ้างชั่วคราว 8
รวม 107

   ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

8

116

165

281

มัธยมศึกษาปีที่  2

7

113

159

272

มัธยมศึกษาปีที่  3

7

100

146

246

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22

329

470

799

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

109

231

340

มัธยมศึกษาปีที่  5

10

120

244

364

มัธยมศึกษาปีที่  6

9

136

282

418

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

365

757

1,122

รวมทั้งสิ้น

50

694

1,227

1,921

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2558   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

7 112

184

296

มัธยมศึกษาปีที่  2

8

110

175

285

มัธยมศึกษาปีที่  3

7

104

158

262

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22

326

517

843

มัธยมศึกษาปีที่  4

9

98

204

302

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

103

218

321

มัธยมศึกษาปีที่  6

10

107

216

323

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

308

638

946

รวมทั้งสิ้น

50

634

1,155

1,789

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2559  

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2559)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 78
พนักงานราชการ 14
ลูกจ้างประจำ 1
ครูอัตราจ้าง 8
ลูกจ้างชั่วคราว 8
รวม 110

 

* ข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 2559

ที่

        ประเภท

         แบบ

 ปีที่สร้าง

งบประมาณ

จำนวน

 1

อาคารเรียน

216 ก (2 ชั้น)

2517

  1,955,000

16  ห้อง

 2

อาคารเรียน

CS 217

2528

  3,277,400

17 ห้อง

 3

อาคารเรียน

318 ล /

2540

10,537,000

18  ห้อง

 4

อาคารเอนกประสงค์

หอประชุม 

แบบ (กศ.)100/32

2533

  1,643,000

  1  หลัง

 5

อาคารเอนกประสงค์

อาคารฝึกงาน

แบบ A (คอนกรีต)

2530

  1,640,200

  3 ห้อง

 6

อาคารเอนกประสงค์

อาคารฝึกงาน

แบบ Hc+Hf

2530

  1,640,200

  3 ห้อง

 7

อาคารเอนกประสงค์

อาคารฝึกงาน

แบบ IDE + IMW

2530

  1,640,200

  3 ห้อง

 8

อาคารเรียนชั่วคราว

 

 

 

  3 ห้อง

 9

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

10

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

11

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

12

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

13

บ้านพักครู

สร้างเอง (2 ชั้น)

2519

    80,000

  2 ห้อง

14

บ้านพักครู

202 ก (2 ชั้น)

2526

  198,000

  2 ห้อง

15

บ้านพักครู

202 ก (2 ชั้น)

2530

  198,000

  2 ห้อง

16

บ้านพักครู

204    (2 ชั้น)

2530

  209,500

  2 ห้อง

17

บ้านพักภารโรง

บ้านไม้ 2 ชั้น

2521

    80,000

  2 ห้อง

18

บ้านพักพนักงาน

ราชการ

 คอนกรีตชั้นเดียว

 

 

  3 ห้อง

19

ส้วมนอกอาคาร

ส้วมมาตรฐาน

 6 ที่นั่ง / 27

2547

180,000

  6 ห้อง

20

ส้วมนอกอาคาร

ไม้เนื้อแข็ง

2521

40,000

  4 ห้อง

21

ส้วมนอกอาคาร

ไม้เนื้อแข็ง

2530

40,000

  4 ห้อง

22

ส้วมนอกอาคาร

ไม้เนื้อแข็ง

2530

40,000

  6 ห้อง

23

ส้วมนอกอาคาร

 

 

 

 

24

ถนน

ถนนคอนกรีต

2540

   627,140

  1 สาย

25

ถนน

ถนนคอนกรีต

2544

   140,000

  1 สาย

26

เรือนเพาะชำ

 

2543

 

  1 หลัง

27

สนามกีฬา

วอลเลย์บอล

2531

     83,250

  1 แห่ง

28

สนามกีฬา

บาสเก็ตบอล

2531

     83,250

  1 แห่ง

29

สนามกีฬา

ฟุตบอล

2541

1,500,000

  1 แห่ง

30

สนามกีฬา

ลานกีฬา

2546

   120,000

  1 แห่ง

ที่

        ประเภท

       แบบ

ปีที่สร้าง

งบประมาณ

 จำนวน

31

สนามกีฬา

สนามเปตอง

2549

     50,000

  2 แห่ง

32

รั้ว

รั้วคอนกรีต

2540

 

  1 แห่ง

33

บ่อน้ำ

เลี้ยงปลา

2539

 

  1 แห่ง

34

บ่อน้ำ

สาธารณะ

2529

 

  1 แห่ง

35

ศาลาทรงไทย

ศาลาวรรณโชติ

 

บริจาค

  1 หลัง

36

ศาลาทรงไทย

ศาลารวมจิต

 

บริจาค

  1 หลัง

37

ศาลาทรงไทย

ศาลาร่วมใจ

2553

บริจาค

  1 หลัง

38

ศาลาทรงไทย

ศาลาทรงไทย

2553

บริจาค

  1 หลัง

39

ศาลาทรงไทย

ศาลาทรงไทย

 

บริจาค

  1 หลัง

40

ศาลาทรงไทย

ศาลาทรงไทย

 

บริจาค

  1 หลัง

41

ศาลาทรงไทย

ศาลาทรงไทย

 

บริจาค

  1 หลัง

42

ศาลา 8 เหลี่ยม

อนุสรณ์ ม.6 รุ่น1

2533

บริจาค

  1 หลัง

43

ศาลา 8 เหลี่ยม

ศาลาร่วมร้อย

ดวงใจ (อนุสรณ์)

2542

บริจาค

  1 หลัง

44

ศาลา 8 เหลี่ยม

ศาลามิตรไมตรี

(อนุสรณ์สถาน)

2545

บริจาค

  1 หลัง

45

ศาลา

ศาลาคุณธรรม

(อนุสรณ์สถาน)

2551

บริจาค

  1 หลัง

46

ศาลา

ศาลาเขียว

(อนุสรณ์สถาน)

2541

บริจาค

  1 หลัง

47

โรงจอดรถครู

 

 

 

  1 หลัง

48

โรงจอดรถนักเรียน

 

 

 

  1 หลัง

49

ตู้กดน้ำดื่ม

 

 

 

  1   ตู้

50

ตู้กดน้ำดื่ม

 

 

 

  2   ตู้

51

ตู้กดน้ำดื่ม

 

2554

 

  2   ตู้

52

ถังเก็บน้ำ ฝ33

 

2543

    140,000

  1 หลัง

53

หอถังประปา 9/9

 

2543

    140,000

  1 หลัง

54

ป้อมยามรักษาการณ์

อนุสรณ์สถาน

2548

    บริจาค

  1 หลัง

55

สหกรณ์ร้านค้า

 

 

 

  1 หลัง

56

สหกรณ์ร้านค้า

 

 

 

  1 หลัง

57

โรงอาหาร

 

 

 

  1 หลัง

58

ร้านถ่ายเอกสาร

เพิง

 

 

  1 หลัง

59

ร้านขายน้ำปั่น

เพิง

 

 

  1 หลัง

60

ร้านขายน้ำปั่น

เพิง

 

 

  1 หลัง

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

8 114

150

264

มัธยมศึกษาปีที่  2

7

109

184

293

มัธยมศึกษาปีที่  3

8

113

176

289

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

23

336

510

846

มัธยมศึกษาปีที่  4

11

99

213

312

มัธยมศึกษาปีที่  5

9

97

197

294

มัธยมศึกษาปีที่  6

9

96

210

306

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

29

292

620

912

รวมทั้งสิ้น

52

628

1,130

1,758

* ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2560  

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2559)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 81
พนักงานราชการ 12
ลูกจ้างประจำ 1
ครูอัตราจ้าง 2
ลูกจ้างชั่วคราว 17
รวม 118