คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

กรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

ปีการศึกษา 2560

 

๑.ด.ต.เสรี  แท่นงา                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

๒.นางชญาณี   แก้วมณี                     ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

๓. นางวัฒนา  อ่อนประทุม                   ผู้แทนครู                             กรรมการ

๔.นางจันทร์ศรี  งานในเมือง                ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

๕. ว่าที่ ร.อ.พิทักษ์พงศ์  พรหมวงศ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

๖. นายบุญถือ  พุ่มจันทร์                    ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

๗.พระมหาประกาศ  อริยเมธี               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ

๘. พระมหาทินกร  ปญญาเมธี               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ

๙.ร.ต.ต.นิพจน์  ทับทิมหิน                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๐.นายเสถียร  บุราชรินทร์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๑.นายไพรสันต์  วงศ์พิมล                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๒.ส.ต.ท.สมรรถวีร์  ดวงศรี                ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๓.นายกวินธร  สิมาวัน                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ    

๑๔.นายทองสันต์  คำอินทร์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๕. นายเชาวลิต  ขัมภรัตน์                  ผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการและเลขานุการ