กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

ด.ต.เสรี  แท่นงา

ประธานกรรมการสถานศึกษา

2

นายทวี  นนท์ศิริ

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางวัฒนา  อ่อนประทุม

กรรมการผู้แทนราชการครู

4

นายบรรลือ   ศักดิ์นา

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5

ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์พงศ์  พรหมวงศ์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นางศิริลักษณ์  กาสา

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7

นายกรรณ์  ภูธรรมมา

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8

พระมหาบัวกัน  ชินฺนวโส

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

9

ร้อยตำรวจตรีนิพจน์  ทับทิมหิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นายไพรสันต์  วงศ์พิมล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายกิตติ  หาญสมุทร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12

ร้อยตำรวจตรีณรงค์  ศรีภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นางสำเนียง  ผาสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายทองสันต์  คำอินทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายเชาวลิต ขัมภรัตน์

กรรมการและเลขานุการ