ประกาศ เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติขอรับเอกสารระเบียนการการแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และประกาศณียบัตร (ปพ.๒)

  • พิมพ์

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติขอรับเอกสารระเบียนการการแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และประกาศณียบัตร (ปพ.๒)


รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ ดังไฟล์แนบดังนี้

                                                                                <<Download>>