ทำเนียบผู้บริหาร

  • พิมพ์

รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึง ปัจจุบัน

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

พ.ศ.ที่ ดำรงตำแหน่ง

1

นายสกลธ์   จิ่มอาสา

รักษาการครูใหญ่

26 พ.ค. 14 - 26พ.ค. 15

2

นางวิราภรณ์  มกราภิรมย์

ครูใหญ่

26 พ.ค. 15 - 10ต.ค. 17

3

นายระวิ   ศรีใส

รักษาการครูใหญ่

10 ต.ค. 17 - 4ก.พ. 18

4

นายชาญ  ลาสา

ครูใหญ่

4 ก.พ. 18 - 1มิ.ย. 22

5

นายสุวรรณ   โลมะรัตน์

อาจารย์ใหญ่

1 มิ.ย. 22 - 10มี.ค. 31

6

นายวินัย  สุขบุญ

ผู้อำนวยการ

10 มี.ค. 31 - 1เม.ย. 39

7

นายเสถียร  บุราชรินทร์

รักษาการผู้อำนวยการ

1 เม.ย .39 - 8พ.ย. 39

8

นายสมจิต  บุตรทองพิม

ผู้อำนวยการ

8 พ.ย. 39 - 25ธ.ค. 41

9

นายส่งศักดิ์  ชอบงาม

ผู้อำนวยการ

25 ธ.ค. 41 - 8ม.ค. 46

10

นายประมวล   แสวงสาย

ผู้อำนวยการ

9 ม.ค. 46 - 7ม.ค. 51

11

นายประจักษ์พงศ์  วรรณโชติ

รักษาการผู้อำนวยการ

8 ม.ค. 51 - 28ก.ค. 51

12

นายประหยัด   หลักรัตน์

ผู้อำนวยการ

29 ก.ค. 51 - พย.56

13 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการ 30 พ.ย. 56-30 ก.ย. 60
14 นางวิมล อินธิสอน รักษาการผู้อำนวยการ 1ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61
15 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการ 1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ย. 63
16 นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 63 - ปัจจุบัน