คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ต้อนรับครูใหม่

ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

 


           ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โดยมีรายละเอียด ตามไฟลแนบดังนี้ 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

 


           ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ตามไฟลแนบดังนี้

รูปบุคลากร

 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวรเกษ เตียตระกูลนายประชา อักโข


นายธนวิทย์ ศรีทองแดง


นายสุนทร บุญสงค์
นางสาวพณิญากรณ์ คณาญาติ


นายนุพล  มาลัยพาน

นางสาววิมลรัตน์ ทุมเมฆ

นางสาวสุภัทรรัชต์ สิงหาเวช


นางสาววิภาวดี บุดดา

นางวรรณิภา เวชคง
น.ส.นฤมล พูลเพิ่ม น.ส.อรทัย ใจดี
นาย กัมพล  ทองดา นางสาวชนิดาภา มะโนศรี น.ส.ฉัตรกมล อินทอง
นายอภิเกียรติ สิงห์คำ

นางกชนิภา ปัททุม

นางสาวกัญญรัตน์ นุ้ยเลี้ยง    
       

กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา


นางอริศรา ชาญศิริ

นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหา
   

 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางวัฒนา อ่อนประทุม

นางสาวเพชรรัตน์ ภาคสุโพธิ์ นางสาวไพลิน จันโยธา
       
       

 

     

 

กลุ่มสาระฯศิลปะ


นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพล

นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์
 
นางมะลิวัลย์  รุ่งเรือง
นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์ นายยปิยะณัฐ สุวรรณศิริ    

 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา


นายสมพงษ์ ศรีพารา

นายวุฒิพงษ์ พลภักดี

นางสาวปานมุก ทองสาย
 

นายสุชาติ เพ็งนอก

น.ส.หัตถกาญจน์ หอมสมบัติ

   

 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางบุญเลิศ สาเลศ นางเกษร ยอดจักร์
นางจิราพร พรพนม
นางสาวสิวิมล ใจใหญ่
 
นางสาวกมณทรรศฉ์ ปัตทุุมมา
นางสาวชญานิษฐ์  บุบผาเผ่า
นางวรรษา  ไชยมาตร์ นางสาว บุณฑริกา  บุญกว้าง
นางสาวนิศาชล โคจร  
 
 

 

   

 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางบุรัสกร ดวงศรี

นางสุรีพร ดำเนิน

นางอ่อนตา ทิมา

นายสรายุทธ์  นนทะดี

นายมงคล วรรณโสภา

นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์

 
       
       

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นางปฏิมาวรรณ์ จันทร์สมาน

 

 

นางสาววิไลลักษณ์ ไชยมาศ
นางสาว สุนันทรา  แฝงละโคก น.ส.สุนันธินี คูณสว่าง นาย กัมพล  ทองดา  
       
       
       

 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 

น.ส.พิชญาภา กาละพงษ์

นางธันยาภรณ์ อักโข

นางสาวสุจินดา ทับแสง

น.ส.รุ่งนภา ไชยทอง


     นางสาวพชรวรรณ    มะลิวัลย์
   

 
 
 
 
 
 
 

 
.
 

 
.