คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

Qr Code แบบประเมิน

ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

ปฏิทินการรับนักเรียน  งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559

 

ปฏิทินการรับนักเรียน  งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

 

วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ห้องเรียนพิเศษ (AP)

20-24  ก.พ. 2559

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (AP)

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        5 มี.ค. 2559

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (AP) ม.1

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

        6 มี.ค. 2559

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (AP) ม.4

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

      10 มี.ค. 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ (AP) ม.1

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

      11 มี.ค. 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ (AP) ม.4

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

      13 มี.ค. 2559

รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (AP) ม.1และม.4

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

ห้องเรียนทั่วไป

20-24  มี.ค. 2559

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

       27 มี.ค. 2559

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไป  ม.4

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

        3 เม.ย. 2559

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไป  ม.1

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

        3 เม.ย. 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนและรายงานตัวห้องเรียนทั่วไป  ม.4

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

        7 เม.ย. 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนและรายงานตัวห้องเรียนทั่วไป  ม.1

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

       9 เม.ย. 2559

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(AP)

และห้องเรียนทั่วไป

ครูที่ได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งแต่งตั้ง

 

 

 

 

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัคร

2.รูปถ่าย  ขนาด  1 ½   นิ้ว   จำนวน  3  แผ่น

3.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน  บิดาและมารดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4.หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 (กรณีสมัครเข้าเรียน ม.1)

5.หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (กรณีสมัครเข้าเรียน ม.4)

6.คะแนนสอบ O – NET  (ถ้ามี)

 

แผนการเรียน

แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ (Advance  Programs) ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์     

จำนวน  1 ห้องเรียน  รับ จำนวน 35 คน