คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศรับสมัคร AP
ประกาศรับสมัคร ปกติ

รับสมัครนักเรียนใหม่ปกติ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียนใหม่ปกติ

รับสมัครนักเรียนใหม่

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ห้องเรียนพิเศษ (AP)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียนใหม่

รูปบุคลากร

 

 

 

 


 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวรเกษ เตียตระกูลนายประชา อักโข


นายธนวิทย์ ศรีทองแดง


นายสุนทร บุญสงค์
นางสาวพณิญากรณ์ คณาญาติ


นายนุพล  มาลัยพาน

 

นางพรศรี เนินทราย

 

 

 

 

 

 

นางสาววิมลรัตน์ ทุมเมฆ

นางสาวรสจนี สิงหาเวช

นางสาววิภาวดี บุดดา
 
นางวรรณิภา เวชคง

 

 นางสาวอัจฉรา    อิ่มอ้วน
น.ส.ศิรินันท์ ม้วนสูงเนิน น.ส.นฤมล พูลเพิ่ม น.ส.อรทัย ใจดี

นาย กัมพล  ทองดา

นางสาวชนิดาภา มะโนศรี

น.ส.ฉัตรกมล อินทอง
นายอภิเกียรติ สิงห์คำ

กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา


นางอริศรา ชาญศิริ

นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหา
 

 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


นางสุจิตรา บุราชรินทร์ 

นางวัฒนา อ่อนประทุม

 

นางลดาวรรณ ลอออรรถพงศ์

 

นางวิไลภรณ์ มงคลการ

นายสังคม กุลสุวรรณ

นายสืบพงค์ สุดตา

นางกชนิภา ปัททุม

นางสาวกัญญรัตน์ นุ้ยเลี้ยง

น.ส.วารุณี ศรีทองแดง


นาย วงศกร  ณรงค์

นายอภิชัย เชื้ออินทร์


นางสาวเพชรรัตน์ ภาคสุโพธิ์

นางสาวไพลิน จันโยธา
 

 

กลุ่มสาระฯศิลปะ


นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพล

นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์
 
นายเขมภร สุรมิตร
นางมะลิวัลย์  รุ่งเรือง นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์   นายยปิยะณัฐ สุวรรณศิริ

 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา


นายสมพงษ์ ศรีพารา

นายวุฒิพงษ์ พลภักดี

นางสาวปานมุก ทองสาย
 

นายสุชาติ เพ็งนอก

นายวิจักษณ์ โชคทรัพย์

น.ส.หัตถกาญจน์ หอมสมบัติ  

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 


นายประจวบ กำเนิดสิงห์

นายธีรวัฒน์ เนินทราย

นางจิราพร พรพนม

นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์

นางบุญเลิศ สาเลศ

นายไกรสร สีสุรัตน์


นางรจนา บัวพุฒเจริญรักษ์
      นางดวงตะวัน เหลาคำ

นางสาวสิวิมล ใจใหญ่

นางสาวกมณทรรศฉ์ ปัตทุุมมา 

นางสาวระพีพรรณ    บุบผาเผ่า

นางเกษร ยอดจักร์

นางวรรษา  ไชยมาตร์นางสาว บุณฑริกา  บุญกว้าง


นางสาวนิศาชล โคจร
 

 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางบุรัสกร ดวงศรี

นางสุรีพร ดำเนิน

นางอ่อนตา ทิมา

นายสรายุทธ์  นนทะดี

นางสาวสุวนิตย์ ขันบุตรศรี

นายมงคล วรรณโสภา

นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์

นายอ่วง สุธรรมมา
 
นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์

 นางณัฏฐศิพิชญ์    ยืนยาว

นางสาวณัฐสุดา ฤทธิทิศ
     

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นางปฏิมาวรรณ์ จันทร์สมาน

นายธนเชษฐ์ วันนา

นางสาวภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตร

นางสาววิไลลักษณ์ ไชยมาศ

  นายขันธ์ชัย พลแสน

น.ส.สมนา นนทะพันธ์

น.ส.สุธิดา สายชาลี

นางสาวจันทร์สุดา ธิมาทาร
 
นางสาว สุนันทรา  แฝงละโคก
น.ส.สุนันธินี คูณสว่าง

นาย กัมพล  ทองดา

นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติ
   
       

 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 

 

นางบัวพันธ์ กำเนิดสิงห์

นางธันยาภรณ์ อักโข

นางสาวสุจินดา ทับแสง

น.ส.พิชญาภา กาละพงษ์

น.ส.ปุญญภัสมณฑ์ดอกพอง      นางสาวพชรวรรณ    มะลิวัลย์

น.ส.รุ่งนภา ไชยทอง
นายธนันท์รัฐ สินธุประสิทธ์

 
 
 
 
 
 
 

 
.
 

 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาย วงศกร  ณรงค์

 

 
 
 

วันพ่อแห่งชาติ57

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

 

 

อ่านเพิ่มเติม: วันพ่อแห่งชาติ57

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม: วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557