คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

Qr Code แบบประเมิน

งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ม.1 ม.4

วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2561

โดยมี ท่านรองวิมล  อินธิสอน รองผุ้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

อ่านเพิ่มเติม: งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ม.1 ม.4

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 ในการนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ไม่มีวันลา มาสาย ในปีการศึกษา 2560 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (AP) ประจาปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ห้องเรียนพิเศษ (AP) ประจาปีการศึกษา 2561

 
 
 

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา