คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กีฬาภายในประจำปี 2560

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่11-12 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีโดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ. เชาวลิต ขัมภรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่11-12 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีโดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ. เชาวลิต ขัมภรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด