คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 ก.พ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

 

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 ก.พ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ