วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร