การอบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ปี 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อให้ครูโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารทุกคนสามารถสร้างนวตกรรมการทำข้อสอบออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ปี 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อให้ครูโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารทุกคนสามารถสร้างนวตกรรมการทำข้อสอบออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0