กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปี 2560

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในวันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารทุกคน

 

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในวันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารทุกคน