คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

 

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”