คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่องการเปิด ปิด โรงเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่องแจ้งการเปิด-ปิด เรียนชั่วคราวกรณีพิเศษ เนื่องจากน้ำท่วม