คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 ในการนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ไม่มีวันลา มาสาย ในปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561