คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ม.1 ม.4

วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2561

โดยมี ท่านรองวิมล  อินธิสอน รองผุ้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2561 ณ หอประชุมโรงเรียน