คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศรับสมัคร AP
ประกาศรับสมัคร ปกติ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปี 2560

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในวันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารทุกคน

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ปี 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อให้ครูโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารทุกคนสามารถสร้างนวตกรรมการทำข้อสอบออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 ก.พ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2

วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

อ่านเพิ่มเติม: วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

กีฬาภายในประจำปี 2560

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่11-12 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีโดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ. เชาวลิต ขัมภรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม: กีฬาภายในประจำปี 2560