คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ประกาศรับสมัคร AP
ประกาศรับสมัคร ปกติ

ปัจฉิมนิเทศ 2557

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556  ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  28 กุมภาพันธ์ 2557  

อ่านเพิ่มเติม: ปัจฉิมนิเทศ 2557

สมศ

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา

 

อ่านเพิ่มเติม: สมศ