คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ผลการเรียน2-2557

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 

 

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 

ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3

ม.6/4

ม.6/5

ม.6/6

ม. 6/7

ม. 6/8