คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

ผลการเรียน2-2557 ม.3

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

 

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 

ม.3/1

ม. 3/2

ม. 3/3

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7