คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต

ประกาศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสอบกลางภาค 2/2558

ตารางสอบกลางภาคเรียน 2/2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558

 

 

ตารางสอบกลางภาคเรียน 2/2558 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 

คลิก