ยุคประเทศ 4.0 กับครูวันนี้

ครูครับ....ยุคนี้เป็นยุคที่ครูต้องปรับเปลี่ยนคนเองเสียใหม่ แล้วครับ

ครูครับ......ยุคนี้เป็นยุคที่ครูต้องปรับเปลี่ยนตนเองและวิธีคิดเสียใหม่แล้วล่ะครับ เราจะยังคิดว่า  ครู คือ ศูนย์กลางของจักรวาล คิอ เป็นผู้ให้ความรู้เป็นศูนย์ของความรู้ ที่ผู้เรียนจะต้องมารับเอาจากเราเพียงฝ่ายเดียว และ ตัดสินความฉลาด ความเก่งของผู้เรียนจากความสามารถในการ รับรู้ จดจำชุดความรู้จากครู ไม่ได้อีกแล้วครับ ยุคที่ความรู้ มีในอากาศส่งสัญญาณมาในระบบออนไลด์ อย่างมากมาย ความรู้บางเรื่องผู้เรียนอาจจะรู้ ในขณะที่ครูยังไม่รู้ ก็ได้ หรือที่ครูรู้ในยุคปัจจุบันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เคยเป็น ก็อาจจะเป็นได้ ด้วยเหตุนี้ ครู ต้องปรับเปลี่ยนจาก แนวคิดและการปฏิบัติแบบเป็นศูนย์กลางจักรวาล มาเป็นแหล่งจ่ายพลังงานเสียมากกว่า คือเป็นจุดดึงดูดแล้วรวบรวมความรู้ในทุกๆด้าน แม้แต่จากผู้เรียน มาวิเคราะห์บนพื้นฐานประสบการที่ครูย่อมมีมากกว่าผู้เรียน( แทนความรู้ที่ใครๆก็หาได้จากสื่อที่มีมากมาย)มาปรับเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีตามเป้าหมาย และการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อให้ผู้เรียนมี   สมรรถนะที่พึงประสงค์ จนสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ จนสามารถเปล่งพลังงาน สว่างไสว เหมือนแสงดาวประดับฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของพลังงาน เพื่อนำไปสู่แหล่งพลังงานในจักรวาลอันกว้างใหญ่ ต่อไปในอนาคต...ครับ....อย่าคิดว่าครูเป็นผู้ให้แต่เพียงผู้เดียวครับ ถ้ายุคนี้เรายังคิดอยู่ น่าจะคิดผิด น่ะ.......ครับ         สวัสดีปีใหม่ ปี 60 ให้สมบูรณ์พูลทรัพย์  นับไม่ไหว มีความสุขทั้งกาย และจิตใจ ไร้โรคภัย มีแต่โชค  โชคๆดี.......