ครู หรีอ ผู้รับจ้างสอน

ครู  คือ " เรื่อจ้าง "  " ปูชณียบุคคล "  " แม่พิมพ์ของชาติ "

ครู  คือ   " เรื่อจ้าง "   "  ปูชณียบุคคล "  " แม่พิมพ์ ของชาติ "   เป็นคำเปรียบเปรยผู้มีอาชีพ  ครู แต่ก่อนมา  ทำให้มองเห็น เจตนาของการเปรียบเปรยว่า ครูเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และ ศรัทธา เป็นผู้สร้าง ผู้ให้อย่างแท้จริง การที่ใครได้ผ่านเข้ามาในวิถีการอบรมสั่งสอนของครูแล้ว เชื่อได้ว่า ต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะออกไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ทุกถ่อยคำที่เปรียบเปรยย่อมทำให้  ครู ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน  การอบรมสั่งสอนย่อมมีเทคนิควิธีที่เป็นข้อตกลงกันระหว่างศิษย์กับครู เพื่อสร้าง อัตลักษณ์ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หากการฝึกผู้เรียนให้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์  ต้องรอให้มีระเบียบจากกระทรวงเสียก่อนค่อยทำได้ ข้อตกลงระหว่างศิษย์กับครูก็หมดไป หรือกำลังทำให้ครู มีสำนึก แค่เพียงผู้รับจ้างสอนเท่านั้น มาถูกทางหรือยัง   มันน่าคิดไหม.............