แก่นแท้ที่ต้องแก้ไขก่อน

การพัฒนาคนต้องมองที่แก่นแท้บ้าง  มิใช่มองแค่เปลือกนอก

การพัฒนาคนต้องมองที่แก่นแท้บ้าง มิใช่มองแค่เปลือกนอก การพัฒนาคนไปสู่ความสำเร็จ ต้องให้ผู้ที่จะรับการพัฒนามีความสนใจ อันเป็นพื้นฐานก่อนการพัฒนาด้วย  แต่ในสถานการณ์วันนี้ การพัฒนามักจะเป็นการบังคับ ซึ่งมันเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือ กฏหมายบังคับ ทางอ้อมคือ สังคมบังคับด้วยค่านิยมที่ยอมรับวุฒิทางการศึกษามากกว่าความสามารถ จึงทำให้ทุกคนต้องเข้า โรง..ก่อนรับ ใบ..เพื่อนำไปตีราคาชีวิต  ประการต่อไปการพัฒนาทัศนคติของคนเน้นคำว่า เรา แต่ไม่จำแนกว่า เมื่อไร กับใคร ควรใช้คำว่าเรา เพราะคำว่าเรา อาจทำให้สงบสุขในสังคม บ้าน แต่จะหย่อนยานในสังคม โลก ( สังคมที่ต้องแข่งขัน ) เพราะคำว่า เรา จะทำให้ข้อตกลง ( ระเบียบกติกา ) มีช่องว่างมากขึ้น หากคำว่าเรามีความเข้มข้นมากเท่าใด ข้อตกลงก็ยิ่งน้อยลง และเมื่อใดคำว่าเราถึงจุดสูงสุดไม่มีขอบเขตจำกัด ข้อตกลงก็จะไม่มีอีกต่อไป " ระบบการแข่งขันจะหมดไปในทันที " ควรหันกลับมาคิด และเริ่มปรับพัฒนาที่แก่นแท้ก่อนดีไหมครับ แล้วจึงก้าวสู่ Thailand 4.0........