ขอบคูณครู

การร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน

การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความสำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกคน เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ต้องร่วมมือกันจึงจะสำเร็จ ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกัน แม้จะไม่มีผลสูงตามเป้าหมายแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผล 0-net ก็สูงขึ้น  และก็หวังว่าสิ่งดีๆที่ได้ทำมาจะพัฒนายกระดับในอนาคตต่อไป ขอบพระคุณครูทุกๆท่าน ทุกโรงเรียนแทนนักเรียนและผู้ปกครองด้วย ครับ