นโยบายลดขนาดโรงเรียน

  • พิมพ์

นโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียน ไม่ให้มีขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ ทำได้ แค่ไหน ภายใจข้อจำกัดของพื้นที่บริการ และค่านิยมผู้ปกครอง

นโยบายการลดจำนวนนักเรียนเพื่อให้ขนาดโรงเรียนมีขนาดใกล้เคียงกัน ไม่มีขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษและไม่ควรมีขนาดเล็กนั้น  ผมเห็นด้วยในนโยบาย ในอนาคตจะกี่ปีกี่ปี ก็ต้องแก้ไข แต่หากจะให้เป็นไปทันที  ใครจะรับผิดชอบกับเด็กที่ไม่มีที่เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง ที่มีความอยากที่จะให้ลูกของตน ได้เรียนโรงเรียนที่เขาคิดว่าดีที่สุดสำหรับลูกเขา ด้วยโรงเรียนมัธยมในแต่ละอำเภอ มีเพียงโรงเดียว หรือจะมีในตำบลก็ไม่ครบทุกตำบล การร้องเรียนว่าถูกจำกัดสิทธิ์ในการรับโอกาศก็จะตามมามากมาย วิธีอื่นๆที่จะทำก่อนมีนโยบายนี้ก็มีอีกมากมาย เช่น การสบับสนุนงบประมาณรายหัว ควรจะจัดตามรายหัวเด็กที่ควรจะมี แทนที่มีอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ก็จะทำให้โรงเรียนมีงบประมาณบริหารอย่างเพียงพอ เพื่อยกคุณภาพโรงเรียนต่อไป ใครไปเรียนนอกพื้นที่บริการควรรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเอง สุดท้ายโรงเรียนจะมีโอกาศดีเท่ากันครับ  ปัจจุบัน นักเรียนมากงบประมาณมาก นักเรียนน้อยก็มีงบประมาณน้อย ยิ่งน้อยยิ่งไม่เจริญ นักเรียนไหลไปรวมที่โรงเรียนใหญหมด น่าจะทำสิ่งนี้ก่อนครับน่าจะกระทบน้อยกว่า...