นายเชาวลิต ขัมภรัตน์

ความคิด.....เป็นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนนำไปสู่พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ หากคิดดี ย่อมทำดี  คิดไม่ดีก็ย่อมทำไม่ดีเช่นกัน ครูควรต้องพัฒนาความคิดของผู้เรียนเป็นพื้นฐานก่อนหรือไม่ 

การปลูกฝังความคิด ทุกวันนี้ เราก็มีความพยายามกันอย่างหนัก  จากการวางรูปแบบ การพัฒนา เช่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ ก็ล้วนแล้วแต่ จะพยายามปลูกฝังความคิด ให้เด็กได้คล้อยตาม แต่การบอกให้รู้ จัดกิจกรรมเสริม ก็คงไม่เพียงพอ ครูต้องสร้างศรัทธาให้กับผู้เรียน เพื่อให้เด็กเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทราจะเกิดขึ้นได้อย่างไร น่าจะมาจากการกระทำตนเป็นแบบอย่าง เช่น

    1. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

    2.รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำ พร้อมพัฒนาในแนวทางที่ดีขึ้นเสมอ

    3.มีความจริงใจในการทำหน้าที่

    4.มีความรักและปรารถนาดีต่อผู้ใกล้ชิด

ศิษย์ก็จะเกิดความรักในตัวครู เขาสามารถยกมือไหว้ด้วยความเคารพรักจากใจ มิใช่ไหว้เพราะสถานภาพที่ศิษย์กับครูพึงกระทำต่อกันในสังคม  หากเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาแล้ว เราก็สามารถเข้าไปพัฒนาความคิดของเขาได้ในที่สุด .