ความคิด

ความคิด...เป็นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนนำไปสู่พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ หากคิดดี ย่อมทำดี คิดไม่ดี ก็ ย่อมทำไม่ดี เช่นกัน ครู คววรต้อง พัฒนาความติดของผู้เรียนเป็นพื้นฐานก่อน หรือไม่

การปลูกฝังความคิด ทุกวันนี้เราก็มีความพยายามกันอย่างหนัก จากการวางรูปแบบการพัฒนา เช่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ ก็ล้วนแล้วแต่ จะพยายามปลูกฝังความคิด ให้เด็กได้คล้อยตาม แต่การบอกให้รู้ จัดกิจกรรมเสริมก็คงไม่เพียงพอ  ครูต้องสร้างศรัทธาให้กับผู้เรียน เพื่อให้เด็กเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา จะเกิดได้อย่างไร น่าจะมาจากการปฏิบัติตน ที่เป็นแบบอย่าง เช่น 1. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 2. รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้นเสมอ 3. มีความจริงใจในการทำหน้าที่ 4. มีความรักความปรารถนาดีต่อผู้ใกล้ชิด    ศิษย์ก็จะเกิดความรักในตัวครู เขาสามารถยกมือไหว้ด้วยความเคารพรักจากใจ มิใช่ไหว้เพียงเพราะสถานภาพที่ศิษย์กับครูพึงกระทำต่อกันในสังคม หากแต่เกิดจากความเลื่อมใส ศรัทธา แล้วเราก็สามารถเข้าไปพัฒนาความคิด ของเขาได้ในที่สุด.......