ของขวัญปีใหม่

การคืนครูสู๋นักเรียน( ห้องเรียน ) เป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ในแนวคิดหนึ่งที่ น่าจะดี

การคืนครูสู่นักเรียน ( นักเรียน ) เป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ในแนวคิดหนึ่ง ที่น่าจะดีและเป็นผล ต่อผู้เรียนในการยกระดับการศึกษา  แต่ก็อย่าลืมข้อหนึ่งครับ ว่า ครูเป็นมนุษย์เหมือนกันย่อมต้องการความเป็นตัวของตัวเอง และต้องการการพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเช่นมนุษย์อื่นๆเหมือนกัน การอบรมสัมมนาในวันหยุด จริงไม่เสียเวลาเรียน แต่มันก็น่าจะเป็นการเสียเวลาและเสียโอกาสของคนในครอบครัว ของครูได้เช่นกัน ขอใหคิดให้รอบด้าน ไม่อยากให้การคืนครูเป็นเพียง การส่งครูที่ไม่เต็มร้อยในการทำหน้าที่ ที่เกิดจากความเหนื่อนล้า หรือขาดกำลังใจเข้าไปอยู่ในห้องซึ่งก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อผู้เรียนเพราะครู ไม่ใช่อุปกรณ์ หากแต่เป็นมากกว่าอุปกรณ์ ที่ครูมีความรู้สึก และจิตใจ ครับ....น่าจะคืนความสุขให้กับครูก่อน โดยการพิจารณา อคกศ. น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่า.......