แนวคิด กับ ทางเลือก

....แนวคิด กับ ทางเลือก ....

ปัญหาในการจัดการศึกษา  ขณะนี้  เราพูดกันมากว่า เราล้าหลังกว่าหลายๆประเทศ ในภูมิภาคอาเซี่ยน

ก็น่าจะใช่  หากเราใช้เครื่องมือวัด ที่เป็นแบบทดสอบ และคุณลักษณะ ที่ผู้วัดต้องการ  แต่หากเราลองนึกดูว่า เราจัดการศึกษาเพื่ออะไร  เพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่ม หรือ เพ่อพัฒนาชาติสู่ความเจริญก้าวหน้า เพื่อการอยู่ดีกินดี ถ้ายึดประการแรก อาจนำไปสู่การ จัดตอบสนองการวัดจัดอันดับ และ หากยึดประการหลัง เราก็ต้องจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของเรา เป็นของเรา และเพื่อเรา น่าคิดครับ และก็น่าทำ  หากเรายังเชื่อว่าการศึกษา ที่ถูกจัดอันดับ ยู่ในแนวหน้า หรือต้นๆ ของภูมิภาค มันสามารถแก้ปัญหา ปากท้อง และ สังคมให้ดีได้  ก็ทำไป  แต่ถ้าไม่ใช่ ก็หันกลับมาพัฒนาคน ให้เหมาะสมกับสังคมเรา เพื่อเอาจุดเด่นมาพัฒนาให้ถูกทาง จะดีไม่น้อย...