รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

 
 

รูปบุคลากร

รูปบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายเชาวลิต  ขัมภรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวรเกษ เตียตระกูลนายประชา อักโข


นายธนวิทย์ ศรีทองแดง


นายสุนทร บุญสงค์

นางสาวพณิญากรณ์ คณาญาติ

นายผดุงศักดิ์ ไกรกล


นายนุพล มาลัยพาน


นางพรศรี เนินทราย

นางสาวชนันธร เข็มสุข

นางสาวประทุมมา วงศ์ด้วง

นางสาววิมลรัตน์ ทุมเมฆ

นางสาวรสจนี สิงหาเวช

นางสาววิภาวดี บุดดา

นางสาวจันทกร สืบสาว

นางวรรณิภา เวชคง

นายปัณณทัต    หมื่นหล้า

 นางสาวอัจฉรา    อิ่มอ้วน
น.ส.ศิรินันท์ ม้วนสูงเนิน น.ส.นฤมล พูลเพิ่ม น.ส.อรทัย ใจดี
น.ส.อารยา ธิมา น.ส.สินีกานต์ สุกลา น.ส.ฉัตรกมล อินทอง  

กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา


นางอริศรา ชาญศิริ

นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหา
 

 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสุจิตรา บุราชรินทร์

นางวัฒนา อ่อนประทุม
 

นางลดาวรรณ ลอออรรถพงศ์

 

นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตร

นายสังคม กุลสุวรรณ

นายสืบพงค์ สุดตา

นางกชนิภา ปัททุม

นางสาวกัญญรัตน์ นุ้ยเลี้ยง

น.ส.วารุณี ศรีทองแดง
 

 

กลุ่มสาระฯศิลปะ


นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพล

นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์

นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้า

นายเขมภร สุรมิตร
นางมะลิวัลย์  รุ่งเรือง      

 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา


นายสมพงษ์ ศรีพารา

นายวุฒิพงษ์ พลภักดี

นางสาวปานมุก ทองสาย
 

นายสุชาติ เพ็งนอก

นายวิจักษณ์ โชคทรัพย์

น.ส.หัตถกาญจน์ หอมสมบัติ  

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายประจวบ กำเนิดสิงห์

นายธีรวัฒน์ เนินทราย

นางจิราพร พรพนม

นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์

นางบุญเลิศ สาเลศ

นายไกรสร สีสุรัตน์


นางรจนา บัวพุฒเจริญรักษ์
      นางดวงตะวัน เหลาคำ

นางสาวสิวิมล ใจใหญ่

นางสาวกมณทรรศฉ์ ปัตทุุมมา

นางสาวระพีพรรณ    บุบผาเผ่า

นางเกษร ยอดจักร์

 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางบุรัสกร ดวงศรี

นางสุรีพร ดำเนิน

นางอ่อนตา ทิมา

นายสรายุทธ์  นนทะดี

นางสาวสุวนิตย์ ขันบุตรศรี

นายมงคล วรรณโสภา

นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์

นายอ่วง สุธรรมมา
 
นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์

 นางณัฏฐศิพิชญ์    ยืนยาว

นางสาวณัฐสุดา ฤทธิทิศ
นายอานนท์ พลวิชิต    

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นางปฏิมาวรรณ์ จันทร์สมาน

นายธนเชษฐ์ วันนา

นางสาวภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตร

นางสาววิไลลักษณ์ ไชยมาศ

  นายขันธ์ชัย พลแสน

น.ส.สมนา นนทะพันธ์

น.ส.สุธิดา สายชาลี

นางสาวจันทร์สุดา ธิมาทาร
 น.ส.ปัทมาภรณ์ นามประเทือง น.ส.สุนันธินี คูณสว่าง
       
       

 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 

 

นางบัวพันธ์ กำเนิดสิงห์

นางธันยาภรณ์ อักโข

นางสาวสุจินดา ทับแสง

น.ส.พิชญาภา กาละพงษ์

น.ส.ปุญญภัสมณฑ์ดอกพอง

น.ส.รุ่งนภา ไชยทอง
นายธนันท์รัฐ สินธุประสิทธ์

 
 
 
 
 
 
 

 
.
 

 
.