คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต                                                          ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3    

                               

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  ประจำปี 2560-2565

 

วิสัยทัศน์

          “ ภายในปี 2565 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”

พันธกิจของโรงเรียน

          1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ

          2.  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

          3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความเป็นสากล โดยใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         4.  พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร

   5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน

         6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมาย

          1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

          2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          3.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีความเป็นสากล ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนสามารถใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

          4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในรูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐานโดยผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

         5.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน และมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

         6.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1.ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

2.ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

       3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความเป็นสากล ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนสามารถใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา

       4.  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐานโดยประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ 

         5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  จัดหาสื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

         6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

          1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี

3. อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

          4.  สร้าง พัฒนา และประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความเป็นสากล และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี

5.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน โดยประสานความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ พร้อมทั้งสรุป ประเมินผล

         6.  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดหาสื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

         7.  พัฒนา ตรวจสอบ และประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายใน เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง