ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


           ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์จะประมูลร้านค้าโรงเรียน เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร โดยมีรายละเอียด ตามไฟลแนบดังนี้

>>ดาวน์โหลดเอกสารประมูลร้านค้า<<