ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ212ล/55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ212ล/55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คลิก   

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คลิก