ประกาศ กำหนดมาตรฐานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

ประกาศกำหนดและใช้งานมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา

          เนื่องด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษา                             ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้นโดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ ดังนี้

                        >>  Downlaod <<


และได้ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ ดังนี้

             >>  Download  <<