ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่ /๔๙ และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • พิมพ์

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่ /๔๙ และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


                    ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารมีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่ /๔๙ และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

                                                                << ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>