ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี่ที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  • พิมพ์

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี่ที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


 ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน

                               เนื่องด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จึงขออนุญาตแจ้งคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และแผนการเรียน โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบนี้

<<Downlaod>>