ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


           ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์จะประมูลร้านค้าโรงเรียน เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร โดยมีรายละเอียด ตามไฟลแนบดังนี้

>>ดาวน์โหลดเอกสารประมูลร้านค้า<<

สัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก

ประกาศการจัดทำสัญญาจ้างการสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก


เนื่องด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารได้มีการจัดทำสัญญาจ้างการสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก ขึ้นมาโดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบดังนี้

                                                                   >>  Download  <<