ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

ด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ตามแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ตามแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ตามแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ประกาศ  เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึง ปัจจุบัน

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

พ.ศ.ที่ ดำรงตำแหน่ง

1

นายสกลธ์   จิ่มอาสา

รักษาการครูใหญ่

26 พ.ค. 14 - 26พ.ค. 15

2

นางวิราภรณ์  มกราภิรมย์

ครูใหญ่

26 พ.ค. 15 - 10ต.ค. 17

3

นายระวิ   ศรีใส

รักษาการครูใหญ่

10 ต.ค. 17 - 4ก.พ. 18

4

นายชาญ  ลาสา

ครูใหญ่

4 ก.พ. 18 - 1มิ.ย. 22

5

นายสุวรรณ   โลมะรัตน์

อาจารย์ใหญ่

1 มิ.ย. 22 - 10มี.ค. 31

6

นายวินัย  สุขบุญ

ผู้อำนวยการ

10 มี.ค. 31 - 1เม.ย. 39

7

นายเสถียร  บุราชรินทร์

รักษาการผู้อำนวยการ

1 เม.ย .39 - 8พ.ย. 39

8

นายสมจิต  บุตรทองพิม

ผู้อำนวยการ

8 พ.ย. 39 - 25ธ.ค. 41

9

นายส่งศักดิ์  ชอบงาม

ผู้อำนวยการ

25 ธ.ค. 41 - 8ม.ค. 46

10

นายประมวล   แสวงสาย

ผู้อำนวยการ

9 ม.ค. 46 - 7ม.ค. 51

11

นายประจักษ์พงศ์  วรรณโชติ

รักษาการผู้อำนวยการ

8 ม.ค. 51 - 28ก.ค. 51

12

นายประหยัด   หลักรัตน์

ผู้อำนวยการ

29 ก.ค. 51 - พย.56

13 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการ 30 พ.ย. 56-30 ก.ย. 60
14 นางวิมล อินธิสอน รักษาการผู้อำนวยการ 1ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61
15 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการ 1 มิ.ย. 61 - ปัจจุบัน

   

 

เกียรติประวัติโรงเรียน

  1. รางวัลจากการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มเครื่อข่าย ระดับเขตฯ ระดับประเทศ

2.       โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี2553  จากกระทรวงศึกษาธิการ  โล่ทองคำ

3.       โล่รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยรักษามาตรฐานต่อเนื่อง ประจำปี  2554 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4.       โล่รางวัลชมรมต้นกล้า ที่จัดกิจกรรมดีเด่น ระดับภาค ประจำปี2553

กลุ่มพลังเยาวชน เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม กองบัญชาการกองทัพไทย และป.ป.ส.

5.       โล่รางวัลนักเรียนดีเด่น ผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรมและ  จริยธรรม ระดับประเทศ นายอธิชนม์ ประชุมรักษ์ ประจำปี 2554 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554

จากนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

6.       รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง         โครงงาน  ดีเด่น  ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2553

7.       รางวัล  เยาวชนผู้นำกองทัพไทย  ประจำปี 2553 นายจิระวัฒน์วรณโสภา    กลุ่มพลังเยาวชน เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม    กองบัญชาการกองทัพไทย และป.ป.ส.

8.       รางวัล  เยาวชนผู้นำกองทัพไทย  ประจำปี 2553

นางสาวมัทยา  ดวงใจ กลุ่มพลังเยาวชน เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมกองบัญชาการกองทัพไทย และป.ป.ส.

9.       รางวัลเยาวชนคนเก่งเมืองอุบล เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 

นายอธิชนม์  ประชุมรักษ์  จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

10.   รางวัลกลุ่มเยาวชนคนเก่งเมืองอุบลราชธานี   ชมรมต้นกล้าประชาธิปไตยจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

11.   เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ครูที่ปรึกษาชมรมต้นกล้าดีเด่น ระดับภาค

 นางธันยาภรณ์    อักโข  โดยกองทัพไทย  เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม  สำนักงาน ป.ป.ส

 

ระดับภาค

1.       กิจกรรมสภานักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลเหรียญทอง  ประจำปีการศึกษา  2553

2.       ตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

           นายอธิชนม์   ประชุมรักษ์

 

ระดับเขต­พื้นที่การศึกษา

1.       รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย  ทำดีถวายในหลวง   ประจำปี2553สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5

2.       รางวัล ดีเด่น การประกวดโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ประจำปี 2553ระดับกลุ่ม

เขตพื้นที่การศึกษา

3.       ตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 นายอธิชนม์   ประชุมรักษ์

กรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

ปีการศึกษา 2560

 

๑.ด.ต.เสรี  แท่นงา                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

๒.นางชญาณี   แก้วมณี                     ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

๓. นางวัฒนา  อ่อนประทุม                   ผู้แทนครู                             กรรมการ

๔.นางจันทร์ศรี  งานในเมือง                ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

๕. ว่าที่ ร.อ.พิทักษ์พงศ์  พรหมวงศ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

๖. นายบุญถือ  พุ่มจันทร์                    ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

๗.พระมหาประกาศ  อริยเมธี               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ

๘. พระมหาทินกร  ปญญาเมธี               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ

๙.ร.ต.ต.นิพจน์  ทับทิมหิน                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๐.นายเสถียร  บุราชรินทร์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๑.นายไพรสันต์  วงศ์พิมล                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๒.ส.ต.ท.สมรรถวีร์  ดวงศรี                ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๓.นายกวินธร  สิมาวัน                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ    

๑๔.นายทองสันต์  คำอินทร์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   

๑๕. นายเชาวลิต  ขัมภรัตน์                  ผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการและเลขานุการ