ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565


งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกรดำเนินการของทางโรงเรียนและแจ้งผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับผลการเรียน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดในการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียน